Konsortiet

Målsättningar och styrkor

Konsortiet strävar till att

  • öka högskolornas samverkan, informationsflöde, samarbete och arbetsfördelning
  • utvidga, bredda och förbättra kvaliteten på högskolornas verksamhet
  • marknadsföra regionens högskoleutbildning
  • utveckla utbildnings- och forskningsverksamheten enligt regionala behov

Målen nås genom gemensamma projekt och ställningstaganden. Sedan 2009 har konsortiets högskolor dessutom samarbetat enligt JOO-avtalet (flexibel studierätt). Läs mer om JOO-studierna.

Vasa högskolekonsortium kan räkna mångvetenskaplighet och flerspråkighet till sina styrkor. När kunskap samlas från olika forsknings- och vetenskapsområden uppstår kreativa och unika lösningar.

Verksamhetsmodell

Rektorsmötet är konsortiets beslutande organ. Det kan ge uppdrag till de underlydande grupperna, men varje högskoleenhet besluter ändå självständigt om sitt deltagande i olika projekt.

Konsortieplaneraren fungerar i nära samarbete med konsortiets ordförande genom att bereda ärenden och förmedla information till konsortiets olika aktörer. Planeraren deltar också i arbetsgruppernas möten.
Konsortiets ordinarie arbetsgrupper förverkligar långsiktigt och ambitiöst de mål som fastställts i strategin. Vid behov kan konsortiet även ha tillfälliga projektgrupper.