Företagslokaler

Den positiva befolkningsutvecklingen i Österbotten är som kraftigast i Vasaregionen. Den tilltagande befolkningsmängden leder till ökad köpkraft och utmärkta möjligheter att utvidga serviceutbudet.

Vasa centrum är regionens kommersiella centrum och stadskärnan utvecklas kontinuerligt. Då centrum utvidgas mot nordost får även området mellan centrum och Stenhaga centrumkaraktär, och stadskärnan kommer inom kort att växa samman med Smedsby centrum i Korsholm.

Nätverket av kommersiell service är mer omfattande i Vasaregionen än genomsnittet för hela Finland. Detaljhandelns serviceutbud är gott både i kommuncentra och i Vasa stads olika bostadsområden.

De nya affärsplatserna erbjuder företagen konkurrenskraftiga lokaliseringsplatser vid goda trafikförbindelser i Centrumområdet, Stenhagaområdet, motorvägens korsningsområde samt Björneborgsvägens anslutning i Vikby, Korsholm.

Något för mitt företag?

I kommunernas och olika aktörernas nätsidor kan du söka lämpliga företagstomter och affärslokaler i regionens samtliga kommuner. Både kontors- och industriutrymmen står till buds.

Vasa stad erbjuder företagstomter av olika storlekar i olika stadsdelar. På Vasaregionens logistikområde (NLC Vaasa) finns stora industritomter medan Laajametsä Business Park erbjuder även mindre tomter till byggare. I Lillkyro stadsdel finns centrala företagstomter i Merikart, kyrkbyn och Tervajoki. Tervajoki är Österbottens centrum för bilhandel invid den livligt trafikerade riksväg 18.

I registret över företagslokaler i Vasaregionen (på finska) finns ett brett utbud av genast eller snart lediga produktions- och kontorslokaler samt affärslokaler.

Brändö Företagscentrum Ab erbjuder företagslokaler speciellt på Brändö, på högskolornas kampusområde men även i andra delar av Vasa.

I Korsholm finns fem välplanerade företagscentra med goda trafikförbindelser: Fågelbergets, Replot, Smedsby och Vikby (I& II) företagscenter.

I Storkyro finns stora affärs- och industritomter i Tervajoki och Valtaala.

I Korsnäs finns för närvarande ca 500 företagare inom industri och service, pälsfarmaroch växthusnäring samt jordbruk. Lediga tomter finns i det centralt belägna Korsnäs industriområde.

Laihela kommun har ett bra logistisk läge nära järnvägen, i korsningen av riksväg 3 och Kyröntie, i närhet av Vasa hamn och flygplatsens logistiktjänster. Det står olika sorter av företagslokaler och tomter till buds.

Malax kommun erbjuder högklassiga tomter för industri- och affärsverksamhet på Norra Brinkens industriområde i Yttermalax. Avståndet både till Vasa hamn och till flygfältet är endast 16 km.

I Vörå kommun finns över 200 företag. I Oravais byn finns tomter i Öjskog industriområde.

Genom Vasaregionens Utveckling Ab VASEK får du kontaktuppgifter till lokala investerare inom fastighetsbranschen.