Globala förbindelser

Vasaregionen utvecklar logistik enligt globala behov eftersom företagen i vår region är globala. Vi fokuserar inte enbart på dagens behov utan jobbar strategiskt för att nå ut globalt och vara globalt nåbara på lång sikt.

NLC_Kartta_760x760Logistikkostnaderna är viktiga för konkurrenskraften i ett exportberoende land som Finland. Det borde inte vara dyrare att verka här än i andra länder.En tredjedel av Finlands energiteknologiexport kommer från Vasa. Den består av allt från stora dieselmotorer och generatorer till mindre elektronikkomponenter och maskindelar.

Vasa har ett av Finlands livligast trafikerade flygfält, och hamnen har traditionellt varit en viktig knutpunkt för trafiken till Sverige. Vasaregionen jobbar hårt för att också vägnätet och järnvägstrafiken ska hålla en god standard. Järnvägen till Vasa är nu elektrifierad, och huvudvägarna till Helsingfors och Åbo förbättras kontinuerligt. I Vasa byggs både ett stort logistikområde och ett separat flyglogistikcenter intill flygplatsen.

Vasaregionens tyngdpunkt just nu ligger på att tillsammans med Umeå i Sverige utveckla trafiken över Kvarken och transportförbindelser mellan Finland, Sverige och Norge. Ett bra exempel på detta är transportkorridoren Nordic Logistic Corridor som utvecklar väg-, järnvägs- och sjöfartsförbindelser för gods och passagerare.

Strategiskt följer Vasaregionen med den arktiska dimensionen – vad som händer med trafikströmmarna i världen när de nordliga havsrutterna runt Ryssland och Nordamerika blir farbara.

Nordic Logistic Corridor blir en viktig rutt tack vare de nordnorska hamnarna som kommer att bli allt viktigare när trafiken ökar på de norra rutterna runt Ryssland och Nordamerika. Traditionellt har trafiken fokuserats till logistikknutpunkterna i södra Finland, men i framtiden är det möjligt att järnvägstrafiken ändrar tyngdpunkt till hamnar i Norra Ryssland. Då måste vi vara beredda, säger Måtts.

Vill du veta mera om utvecklingen av Vasaregionens logistikhelhet? Kontakta logistikexperterna på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.